Vedtægter. Gældende fra 14 april 2024.

                                  

§ 1.  Navn.
1.1. Foreningens navn er Brøndbyernes Haveby Afd.1 og er oprettet d. 4. marts 1963.
Dens hjemsted er Brøndby kommune.

§ 2.  Formål og virke. 
2.1.Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal matr. nr 9a og 9ax i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kolonihaveforbundet for Danmark, og nærværende vedtægt.
2.2. Haveforeningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark og Hovedstaden Sydvest kreds. Nærværende bestemmelser er at lyse som byrde på haveforeningens areal med påtaleret for Kolonihaveforbundet for Danmark.
2.3.  Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lign. vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de i foreningen optagne medlemmer.

§ 3.  Medlemmer.  
3.1 Kun myndige personer, som kan dokumentere at have folkeregisteradresse udenfor foreningen og ligeledes erklærer at have haft bopæl i Danmark de sidste 5 år, kan optages som medlemmer.
3.2.  Medlemmet skal senest 4 uger efter ændringer i adresse/mailadresse/telefonoplysninger meddele dette til foreningen. Undladelse heraf, medfører et gebyr på kr. 250,- .
3.3. Ingen kan optages som medlem i foreningen, uden bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert lejemål udstedes en lejekontrakt. Lejekontrakten er den til enhver tid gældende standardlejekontrakt, udarbejdet af Kolonihaveforbundet for Danmark, hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt, er gældende for lejeforholdet.
3.4. Hvert medlem kan kun erhverve 1 have, og kan ikke samtidig være medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet for Danmark.

§ 4.  
4.1. Et medlemskab af foreningen er bindende fra datoen for medlemmets optagelse at regne.
Medlemmet er optaget i foreningen, når foreningens bestyrelse har godkendt indmeldelsen og medlemmet har indbetalt et indmeldesesgebyr på kr. 7.500,-.
Gebyret tilbagebetales ikke ved senere udtrædelse af foreningen.
4.2. Udtræden af foreningen kan kun ske i forbindelse med overdragelse af havelodden til tredjemand, når vurdering og evt. lovliggørelse har fundet sted. En sådan overdragelse er kun gyldig når overdragelsen og dens vilkår er godkendt af bestyrelsen, og når erhververen er optaget som medlem af foreningen. Når gyldig overdragelse er sket, ophører overdragerens medlemskab.
Overdragelse til tredjemand kan i almindelighed ikke finde sted før tidligst 1 år efter, at medlemmet selv har erhvervet haven.

§ 5.  
5.1.Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens indgåede gælds forpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabs aflæggelse over for medlemmerne.
Lejeafgiften for den enkelte have-lod, fastsættes af generalforsamlingen, ud fra de budgetter m.m., som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte engangsbeløb til arbejder i foreningen, såsom kloak, vandlednings-nedlæggelse, el opsætning og lign. Et sådant engangsbeløb, er pligtig ydelse i lejeforholdet.
5.2.Forfalden leje eller anden pligtig pengeydelse betales via Nets.
5.3. Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, skal foreningen opkræve et gebyr på kr. 250,- .
5.4. Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan forholdes som angivet i nærværende §7.
5.5. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem, at søge sig fyldestgjort i den for vedkomende medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m.v., forud for alle andre kreditorer. Nærværende bestemmelse er at lyse pantstiftende.

§ 6.  Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af lejede. 
6.1.Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.
6.2.Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.
6.3. Medlemmet er pligtig at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser der indeholdes i Kolonihaveforbundets ”Hovedbestemmelser omfattende have – afståelser i kolonihaveområdet”. Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet, jf. nærværende vedtægts § 7.
6.4. Ved ophævelse af lejemål i henhold til denne vedtægts § 6, er medlemmet berettiget til, senest 8 dage efter modtagelse af generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling.
6.5. Det er ikke tilladt at drive erhverv på et medlems havelod, eller at holde husdyr, bortset fra stuedyr, hund og kat. Hunde skal holdes i snor uden for havelodden, og efterladenskaber skal samles op. Katte skal holdes på eget havelod.
6.6.Før der bygges/tilbygges på havelodden, skal der foreligge en af bestyrelsen godkendt tegning af projektet. Tegningens skal afleveres på mail eller efter aftale med formanden.
Bestyrelsen skal afgive svar inden for 14 dage.

§ 7.  Opsigelse eller ophævelse af lejemål. 
7.1. Foreningens bestyrelse er berettiget til, at foretage ophævelse af den indgåede aftale, såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidig, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse, er afsendt eller fremsat.
Det er dog en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidig betalingsdag, og det skal udtrykkeligt angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance m.m. ikke betales inden udløbet af den angivne frist.
7.2. Foreningens bestyrelse er berettiget til, at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden, og trods foreningens indsigelse fortsætter hermed, eller såfremt brugeren af et havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed dens øvrige medlemmer.
7.3. Foreningens bestyrelse er berettiget til, at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet i væsentlig grad, misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra, eller på tilsvarende måde tilsidesætte foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.
7.4. Har medlemmet ikke inden 3 måneder efter opsigelse/ophævelse bortfjernet eller afhændet sin bebyggelse, eller er afhændelsen i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage have og bebyggelse, og de vilkår overtagelsen skal ske på.
Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt, evt. ved auktion.
Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, rets gebyrer og lejerestance m.m.
Når opsigelse/ophævelse af et medlemskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtig at svare foreningen leje og andre ydelser havelodden vedrørende, indtil dette er fra flyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet er pligtig at vedligeholde haven i samme periode.
7.5. Afgår medlemmet ved døden før lejemålets udløb, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til, at opsige lejeaftalen, med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel.
Dog gælder:
at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte i lejeaftalen med foreningen uden indskud, med mindre foreningen gør det antageligt, at den har vægtig grund til at modsætte sig dette.
at en person, med hvem den afdøde har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldets indtræden, skal have samme ret.
at slægtninge i op- og nedstigende linje har samme ret.
Bestyrelsen inden for foreningen afgør alene, om de ovenfor anførte vilkår er opfyldt.

§ 8.  Pligtarbejde.

Foreningens medlemmer er forpligtet til at holde deres del af stien uden for egen have. De haver, der ligger ud til de grønne områder, er pligtige til at holde området 1 m fra hækken fri for ukrudt. Der må placeres 2 kompostkasser i det grønne område, og disse må kun være 1,0 m x 1,0 m x 1,6 m ( længde x bredde x højde).
Aflæsning af vandforbrug foregår digitalt d. 31. december og afregnes året efter i maj måned over Betalingsservice

§ 9.  Generalforsamlingen.
9.1. Foreningens øverste myndigheder generalforsamlingen.
9.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Beretning
Årsregnskab m. evt. revisionsberetning og budget
Indkomne forslag
Valg af formand/kasserer
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisorer og suppleant
Valg af vurderings udvalg og suppleant
Valg af festudvalg
Eventuelt
9.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom. Der kan ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er repræsenteret.
9.4. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med 8 dages varsel.
9.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag der ønskes sendt ud samtidig med indkaldelsen, skal være bestyrelsen i hænde 1 måned før generalforsamlingen.
Dette gælder dog ikke ekstraordinære generalforsamlinger.
9.6. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes myndige husstand, når den skyldige haveleje er betalt.
9.7.  Hvert havelod har 2 stemmer.
9.8. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
9.10. Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal – undtagen når det drejer sig om vedtægtsændringer, hvortil kræves 2/3 flertal, – og når det drejer sig om: Optagelse af kollektive lån, eller ekstraordinære indskud, jvf. § 5 pkt. 5.1, eller haveforeningens eventuelle opløsning.
Dertil kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde og at 2/3 dele af de afgivende stemmer går ind herfor.
Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind derfor, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.
9.10.  Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforsamlingens dirigent, sekretær samt på bestyrelsens vegne af foreningens formand.
9.11.  Referatet udsendes på mail 1 måned efter afholdelsen og kan desuden tilsendes efter aftale m. formanden. Sættes desuden i udhængsskabet på Fælleshuset..

§ 10. Bestyrelsen.
10.1. Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger, vælger generalforsamlingen en bestyrelse.
10.2. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2- årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, i hhv. lige og ulige år.
1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år, mens 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
10.3. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter for 2 år.
Som bestyrelsesmedlem eller suppleant, kan kun vælges 1 repræsentant for hver have.
Genvalg kan finde sted. Suppleanter indkaldes til alle møder uden mødepligt og oppebærer et mødehonorar efter hver deltagelse. Honoraret fremgår af regnskab/budget.
Såfremt formanden afgår inden for sin valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for
nyvalg, med mindre det sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling.
Afgår kassereren inden for sin valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg,
såfremt fratræden ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling.
Suppleanterne indkaldes til alle møder uden mødepligt, og kun med tale ret – ikke stemmeretog.
10.4. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Kan bestyrelsen, i tilfælde af  et eller flere medlemmers fratræden på en og samme gang, ikke suppleres op
gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg.
Suppleringsvalg af denne karakter, gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode.
10.5. I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden, fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke m.m., ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledt af vedtægternes § 9.
10.6.  Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i en behandling af en sag, hvori en med denne beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er personligt interesseret.
10.7. Der føres en forhandlingprotokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i møderne.
10.8. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes fravær næstformanden, så ofte anledning skønnes at foreligge, eller når blot et medlem af bestyrelsen måtte begære det.
10.9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen afgør og pådømme mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne.
10.10. Udebliver et medlem af bestyrelsen, uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende møder, udgår vedkommende af bestyrelsen, og 1. suppleanten indkaldes, jf. pkt. 9.4.
10.11.Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut.
Kassereren kan kun hæve penge i pengeinstituttet sammen med formanden.
Kassereren kan kautionforsikres, og forsikringens omfang bestemmes af bestyrelsen. Præmien betales af foreningen.
10.12. Formands og kasserers samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger dækkes af foreningen. Omkostninger såsom telefon, kontorhold og kørsel m.v. Beløbenes størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Beskæring af grønne områder på foreningens areal, besluttes af bestyrelsen som lægger en plan og forelægger den på generalforsamlingen sammen med et budget for arbejdet.

§ 11. Tegningsret.

I forhold udadtil, tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab.

§ 12. Regnskab og revision.
12.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Til at føre regnskabet – herunder opkrævninger hos medlemmer –  og levere et endeligt årsregnskab tilmelder foreningen sig Kolonihaveforbundets foreningservice.
For en 2 års periode vælger generalforsamlingen 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Det påhviler de valgte revisorer, at revidere foreningens årsregnskab, samt føre protokol over de bemærkninger, revisions arbejdet giver anledning til.
12.2. Årsregnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværendebilag.
De valgte revisorer foretager mindst 1 uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Bestyrelsen skal sikre at de valgte revisorer tilsendes et ½ og et helårs udskrift af foreningens regnskab. Samt at det endelige regnskab tilsendes revisorerne i så god tid at regnskabet kan revideres inden generalforsamlingen.

§ 13. Foreningens opløsning.
13.1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, vil foreningens formue være at overføre til den forening, som viderefører det nye haveområde og med samme forpligtelser overfor den opløste forenings medlemmer.
13.2. Hvis foreningens opløsning skyldes, at foreningen helt ophører med at drive kolonihaver, vælges 2 likvidatorer, som forestår betalingen af de beløb som forudbetalt haveleje eller anden formue, med fradrag af gæld såvel fra foreningens som medlemmernes side.
Den resterende formue udbetales til de medlemmer, der er registreret på det pågældende tidspunkt.
13.3. Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Brøndby Kommune og Kolonihaveforbundets Kreds 3 er løbende.


Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 21. marts 1999, d. 24. marts 2002, d. 23. marts 2003, d. 22. marts 2009 og d. 28. marts 2010. 3. april 2016 og d. 9. december 2018. d. 15. august 2021. d. 14. april 2024