Byggeregler

Byplanvedtægter og deklarationer for området skal overholdes.
Alt byggeri på havelodden – det være sig nybygning, ombygning, tilbygning, legehuse, klatrestativer og eller skure. Samt alt udvendigt på huset skal godkendes af byggeudvalget før igangsætning af projektet.
Som grundlag skal der leveres en tegning med: haveloddens størrelse, bygningernes placering på havelodden, en redegørelse for bygningernes størrelse og højde, afstande til skel samt tag-og facadebeklædning. Det koster kr. 100,- at få godkendt et udhus – kr. 250,- for en udbygning og kr. 500,- for et helt nyt hus. Byggeansøgning sendes til byggeudvalgets mail og byggeudvalget skal svare inden 14 dage.
Hvis man overtager en tom grund/river et hus ned skal påbegyndelse af nyt byggeri være startet senest efter 1 år. Herefter skal byggeriet være færdigt senest 1 år efter.
Ubebyggede grunde skal henligge ryddelige og fri for ukrudt, i lighed med havens halvdel af stien.
Bebyggelsen skal opføres i træ eller anden let konstruktion, med facader af imprægneret træ eller lignende let materiale. Murværk og pudsede facader må ikke anvendes. Pladebeklædning af stål er ikke tilladt. I øvrigt skal bebyggelsen i sine væsentlige træk, have en sådan ydre udformning og fremtræden, at der i forbindelse med den øvrige bebyggelse på stedet, opnås en god helhedsvirkning.
Taget skal udformes som sadeltag med en hældning på ml. 25 og 45 grader uden kviste og vinduer. Dispensation til 15 grader kan søges. Tagbeklædning må ikke udføres i tegl eller betontagsten eller tagstenslignende materialer. Herunder Decra. Må endvidere ikke udføres i metal, såfremt resten af bygningen er udført i metal/beklædt med metal.
Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes. Solceller og glaspartier dog undtaget.

Bygninger må ikke forsynes med brændeovn eller skorsten.
Der må ikke opsættes paraboler som er synlige fra veje, stier og offentlige arealer.
Der må ikke etableres nedsænkede svømmebassiner.
Ubebyggede arealer ved de enkelte havelodder, må kun indrettes og benyttes som have.

Det bebyggede areal på hver havelod må højst udgøre 80 m2.
Der må være 1 kolonihavehus i 1 etage, herunder åbne eller lukkede terrasser på max. 15 m2, eller udestuer. Der må bygges i 1 etage uden kælder og hems. Der må ikke etableres rum med gulvplan under naturligt terræn. Der må ikke graves ned i terræn. Tagudhæng må højst være 50 cm. Evt. redskabsskure som er sammenbygget med hovedhuset, indgår i det samlede areal på 80 m2.
Tagrygning må ikke overstige 4,3 m incl. sokkel, målt fra terræn.
Facadehøjden må ikke overstige 3,0 m målt fra terræn.
Bygninger skal placeres mindst 8 m fra stien. Dog må 1 legehus placeres mindre end 8 m.
Der må bygges 1 fritstående redskabsskur på max. 10 m2 som kan placeres nærmere loddets afgrænsning end 2,5 m eller nærmere end 1 m mod vej og friareal, såfremt bygningen placeres mindst 2,5 m fra andet byggeri, eller redskabsskuret udføres med konstruktion inden for afstanden af 2,5 m af loddets afgrænsning eller andet byggeri mindst som bygningsklasse EI 60 og tagbelægning BROOF (t2). Højden må være max. 2,8 m incl. sokkel – målt fra terræn. Skure skal placeres mindst 2,5 m fra loddets afgrænsning. Skuret indgår i det samlede areal på 80 m2. Stålskure er ikke tilladt.
Derudover må der på grunden være 1 legehus på max. 4 m2 – og 1,8 m i højden.
Samt 1 drivhus på max. 10 m2.
Bygningerne skal opføres således, at brandspredning til andre bygninger kan undgås, både på ens egen og på tilstødende grunde. Dette kan forhindres ved, at bygningerne holder en afstand på 2,5 m til skel (dog kun 1m hvis haven har skel mod vej eller friarealer). Eller at samtlige bygningsdele, der ligger ud over byggelinjen beklædes med brandhæmmende materialer – både på vægge og loft.
Der må ikke opsættes vindmøller. De enkelte havelodder må ikke udstykkes særskilt eller sammenlægges.
Alt ulovligt byggeri skal lovliggøres før vurdering og salg.