Ordensregler

Gældende fra 14. april 2024

§ 1.  Haverne
Havernes træer og større beplantning må ikke sættes nærmere end 1,50 m fra hække og skel.
Havernes træer må ikke være højere end 6 m, hvis de er til gene for andre.

Haverne skal holdes fri for ukrudt, og græsset skal slås regelmæssigt.
Haverne skal henligge i ordentlig stand, og haveaffald m.v. må opbevares under størst mulig
hensyntagen til naboer.

Havevandring udføres 2 gange årligt: i juni og september måned. Senest 8 dage efter havevandringen meddeles mislighold til berørte haveejere.

Hvis bestyrelsen skønner, at en have og/eller hus er meget misligholdt, skal medlemmet pr. brev gøres opmærksom på dette, hvorefter forholdet skal være bragt i orden senest 3 uger fra påtaledato.
Hvis de påtalte forhold ikke er bragt i orden ved fristens udløb, sendes et opfølgende brev. Med det opfølgende brev følger et gebyr på kr. 250,- og en frist på 14 dage til at bringe forholdene i orden.
Derefter opkræves et gebyr pr. påbegyndt måned, der til enhver tid er lig med en måneds haveleje.
Når man har modtaget 3 henstillinger fra bestyrelsen, er denne bemyndiget til at sætte fremmed arbejdskraft på, for lejerens regning.

Der skal være hæk på 3 sider. Hæktype er valgfri, men der skal være enighed mellem haverne – ellers nyder liguster fremme. Hækbeplantningen skal klippes mindst en gang årligt inden udgangen af juni måned.
Hækbeplantningen skal i alle sideskel holde en højde af 1,80 m.
Det er tilladt at plante lav hæk eller opsætte stakit i skel til sti. Højde max. 1,35 m. Beplantning skal plantes i en passende afstand fra skel, så den ikke vokser ud over skellinjen til stien.

Trampoliner skal graves ned. Ved salg af have aftales hvad der skal ske med trampolin/hul

§ 2. Bebyggelserne
Bebyggelserne skal til enhver tid henligge i ordentlig stand. Ved stien skal der være en brugbar postkasse samt tydeligt havenummer
Materialer til senere brug, må opbevares på ordentlig vis indenfor havelodden, og træmaterialer skal opbevares opstablet i en højde af 30 cm fra terræn.

Madaffald skal fjernes regelmæssigt ved benyttelse af de grønne containere for enden
af stierne. Affaldet skal være omhyggeligt indpakket. Madaffalds containerne må kun bruges til madaffald. Der er særskilt container til plast, pap og restaffald

Aviser, blade og glas skal anbringes i containerne på parkeringspladsen overfor købmanden.
Kemikalier, maling, asbest og eternit, batterier, byggeaffald og beton skal afleveres på genbrugsstationen på Sydgårdsvej. Haveaffald, småt brændbart, stort og småt metal, stort og småt elektronik, hårde hvidevarer, glas, porcelæn og keramik kan afleveres i affaldsgården.

§ 3. Vejene
Medlemmet er pligtigt at holde indtil halvdelen af stien ud for sin havelod fri for ukrudt og i ordentlig stand.

Materialer, anbragt af medlemmet på stien til brug i haven, skal være fjernet fra stien inden solnedgang.

Ingen transportmidler må henstå på veje og stier. Parkering henvises til parkeringspladsen ved købmanden, samt på ydersiden af Ringstien. Det er tilladt at have parkeringsplads på ydersiden af Ringstien, hvis man vedligeholder den. Dette gælder kun køretøjer under 3500 kg.
Parkering er ikke tilladt inde på havelodden, hverken helt eller delvis. Dog kan bestyrelsen dispensere i særlige tilfælde.

Al unødvendig motorkørsel på stierne er forbudt, kun af – og pålæsning er tilladt.

Det er ikke tilladt at parkere på Mosebjergvej

Det er ikke tilladt at etablerer privat el opladning- og der må ikke opsættes el. oplader på husene. Da det ikke er tilladt at parkerer på stien, det gælder også på indersiden af Ringstien.

§ 4. Vandaflæsning
Aflæsning af vandforbrug foregår digitalt d. 31. december og afregnes året efter i maj måned over Betalingsservice.

§ 5. De grønne områder
De grønne områder er frit tilgængelige for foreningens medlemmer og deres husstande, og de står direkte under medlemmernes beskyttelse.
Kompostkasser der opstilles i foreningens grønne områder, må max være 1 x 1 x 1,6 m (længde x bredde x højde).

§ 6. Gebyrbestemmelser m.v.
Foreningen er, gennem sin bestyrelse, pligtig at påtale enhver overtrædelse af ordensreglerne, ligesom medlemmerne er pligtige at holde sig bestemmelserne efterrettelige.

Overtrædelse af ordensreglerne medfører et gebyr på kr. 250, -. Gentagelsestilfælde kan medføre fortabelse af medlemsretten. Sådanne gebyrer vil dog kun kunne idømmes af den samlede bestyrelse. Ethvert gebyr skal meddeles skriftligt og forfalder til betaling senest 14 dage efter meddelelsens modtagelse. Enhver indbetaling efter nævnte dato, går forlods til dækning af det idømte gebyr.
Klage over idømte gebyrer, kan af medlemmerne forelægges generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig. Ønsker et medlem at klage over et idømt gebyr, må foreningens bestyrelse skriftligt underrettes herom inden 14 dage fra meddelelsens modtagelse.


Således vedtaget på generalforsamlingen

 20. marts 1999, 25. marts 2001, 24. marts 2002, 18. marts 2007, 22. marts 2009,

 28. marts 2010, 26. april 2015, 3. april 2016, 28. april 2019, 27. marts 2022,

26. marts 2023 og 14. april 2024