Referat fra ordinær generalforsamling

B r ø n d b y e r n e s H a v e b y A f d. 1

Referat fra ordinær generalforsamling d. 14-04-2024 kl. 10. i Strandens Forsamlingshus Strandskolevej 296, 2660 Brøndby Strand.

 1. Velkomst (Formanden)
 2. Valg af dirigent (Formanden)
 3. Valg af stemmeudvalg (dirigenten).
 4. Godkendelse af beretning (Udsendt skriftligt) v/Formanden
 5. Regnskab v/kassereren
 6. Indkomne forslag
 7. Budget v/ kassereren
 8. Valg

Punkt 1 Velkomst:

Formanden bød velkommen og holder et øjebliks stilhed for afdøde i perioden.

Punkt 2 Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Parly Henriksen, have 103 som dirigent.

Parly Henriksen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gik herefter over til punkt 3.

Punkt 3 Stemmeudvalg:

Lene Valsgaard Hansen have 108 – Ayoe have 198 – Susanne Moser have 245.

Punkt 4 Bestyrelses Beretning:

Formanden læste beretningen op.

Joan have 90. Roste de nye tiltag som er kommet, efter Bettina er blevet formand.

Beretningen blev Godkendt.

Punkt 5 Regnskabet:

Kassereren Dan Jensen gennemgår regnskabet.

Der blev stillet spørgsmål til regnskabet, som blev besvaret.

Regnskabet godkendes.

Punkt 6 Budget:

 Budget blev læst op.

Taget til efterretning.

Punkt 7 Forslag:
Indkomne forslag (udsendt pr. mail d. 1.april).

 Fra bestyrelsen:

 Ændringer til Vedtægter som blev vedtaget:

§3.2 forslag ændring vedtægter. Blev ændret til 250 kr.

§5.3 forslag ændring vedtægter. Blev ændret til 250 kr.

§7.5 forslag ændring vedtægter.

§8 forslag ændring vedtægter.

§9.5 forslag ændring vedtægter. Dog ændres i teksten, til bestyrelsen.

§10.3 forslag ændring vedtægter

§10.10 forslag ændring vedtægter. Ændringer til Ordensregler som blev vedtaget:

§1 forslag ændringer ordensregler. Blev ændret til 250 kr.

§2 forslag ændringer ordensregler. Fik lov til at ændre i teksten i forhold til ny affaldsgård.

§3 forslag ændringer ordensregler. Forslaget blev trukket.

§6 forslag ændringer ordensregler. Blev ændret til 250 kr.

Forslag til lejeforhøjelse. Blev på 125 kr. fra 1/6-2024

Forslag ny Affalds Containergård. Godkendt

Forslag fra havelejre:

 • Forslag fra Tina og Thomas Andersen have 12: Udvalg lade stander: Det blev vedtaget.   Der blev valgt 4 haveejere og et bestyrelsesmedlem som skal udgøre udvalg. Udvalget blev Thomas Andersen have 12 Henrik Ryel have 52. Preben Klentz have 113B. og Mads Munck have 161.
 • Forslag fra Tina og Thomas have 12: Vej bom. Bestyrelsen arbejder videre med en løsning på øget trafiksikkerhed.
 • Forslag fra Kim 126: Affaldsgården vedrørende ændring af åbningstider. Vedtaget /Ændret til åbning om søndagen fra kl.10-16. Indtil ny containergård er opført.
 • Forslag fra haverne 116 126 127 113b 131 132: Vedligeholdelse af Stierne. Nedstemt.

Punkt 8 Valg:

 1. Formand for 2 år. Bettina Tarp have 244 genvalgt.
 2. Bestyrelsesmedlem valgt for 2 år, Tyge Dahlstrøm have 203.
 3. Bestyrelsesmedlem valgt for 1 år, Susanne have 245.
 4. Suppleant valgt for 2 år, Preben Glerup have 79.
 5. Suppleant valgt for 1 år, Andreas Tschernja have 200.
 6. Revisor for 2 år, Bettina Rasmussen have 274.
 7. Revisorsuppleant valgt for 1 år, Mads Munck have 161.
 8. Vurderingsudvalg genvalgt for 2 år, Ulrikke Oxbjørn have 268.
 9. Vurderingsudvalg genvalgt for 2 år, Jimmy Laugesen have 112.

Evt.: Der blev snakket om vildfarende golfbolde, det gælder for, både Vallensbæk Golfklub og Brøndby Golfklub. Der ønskes en løsning, evt. med hegn. CGC kontaktet og vender tilbage.

Have lejere skal huske at give besked ved ændring i adresse eller mail. Man skal tjekke sin spam mappe, da vi får mange retur, som ikke kan leveres, fordi der er et filter på ens mail.

Der blev spurgt til det rod som er nogle steder ud mod fællesområder/brandbælterne samt manglende hække i skel, ulovlige kørertøjer. Bestyrelsen er obs på det

Vi er i gang med at oprettet et grønt team med 5 mand, som ganske frivilligt, rydder op i den nuværende skraldgård, samt skærer i de grønne områder, hvor det er tiltrængt. Og i det hele taget kigger og løser små opgaver.

Ønske om at Verdis ikke tømmer før kl. 7 om morgenen.

Formanden takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede kl.13:45.

Brøndby d. 21-04-2024.

Bettina Tarp, formand Parly Henriksen, dirigent Ref. Britta Larsen