Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling i Brøndbyernes Haveby afd. 1
Søndag den 27 marts 2022 kl.10.00 i Strandens forsamlingshus Strandskolevej 296 2660 Brøndby Strand.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af stemmeudvalg.
 4. Godkendelse af beretning.
 5. Regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Budget.
 8. Valg
  a. Formand for 2 år (Lajla Haasum have 112) modtager genvalg
  b. Bestyrelsesmedlem for 2 år (Bettina Tarp have 244) modtager genvalg.
  c. Suppleant for 2 år (Preben Glerup have 79)
  d. Revisor for 2 år (Jytte Jacobsen have 152) modtager genvalg
  e. Revisorsuppleant for 2 år (Bettina Rasmussen have 274) modtager genvalg
  f. Vurderingsudvalg for 2 år (Jimmy Laugesen have 112) modtager genvalg
  g. Vurderingsudvalg for 2 år (Ulrikke Oxbjørn have 268) modtager genvalg
  h. Festudvalgsformand for 2 år (Henrik Ryel have 52) modtager genvalg

REFERAT:

 1. Lajla (formand) bød velkommen og der blev holdt et minuts stilhed for medlemmer vi mistede i 2021.
 2. Parly Henriksen (have 103) blev valgt som dirigent
  Parly konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse og at der var et fremmødt 47 haver.
 3. Stemmetæller. Joan Røge have 90, Bodil have 116 og Preben Glerup have 79 blev valgt.
 1. Beretning. Der var en del spørgsmål under beretningen vedr. købmanden. Der var forskellige meninger, men efter mange klager, urigtige oplysninger og at han ikke havde nogen kontrakt valgte bestyrelsen at han skulle lukke når sæsonen var slut. Efterfølgende har vi konstateret at han lukkede sit CVR nummer i 2017. Sagen foregår nu mellem købmandens advokat og Foreningens advokat. Der er sat nye låse i butikken og købmanden Erdeniz Cosar kommer ikke til at åbne igen.
  Havevandring. Joan Røge have 90 vil gerne have at der strammes op når bestyrelsen går havevandring, da der ikke alle steder er lige pænt og at der efter hendes mening bliver vurderet forskelligt, bestyrelsen tager det til efterretning og lover at stramme op fremover.
  Joan have 90 mener også at der bliver bygget meget som ikke er lovligt.
  Lajla: Alle har pligt til at søge bestyrelsen hvis de skal bygge om eller til og det smutter en gang i mellem så vi kan kun opfordre kolonisterne til at overholde reglerne.
  Joan have 90 mener at hun på den sidste generalforsamling havde sendt et forslag om at der på generalforsamlingerne skulle vælges en referent da referaterne efter hendes mening ikke var uddybende nok.
  Lajla: Angående referent var det noget hun havde snakket med Lajla om efterfølgende, men det har altid været foreningens sekretær der skriver referat fra vores generalforsamling.
  Hvis det skal være anderledes, må det komme som et forslag til den næste generalforsamling.
  Per have 40: vil gerne vide hvordan bestyrelsen forholder sig til den artikel som stod i den nye haveblad vedr. ulovlig helårsbeboelse.
  Lajla: Har ikke læst den og kan derfor ikke kommentere den.
  Beretningen blev herefter godkendt.
 1. Kassereren gennemgik regnskabet.
  Der var spørgsmål vedr. vand, grønne områder, købmanden og afskrivning på anlægsudgifter blev besvaret af kassereren, som ville kigge på hvordan afskrivning kan gøres fremover. Joan have 90, var bekymret for at havelejeindbetalingen var faldet fra 2020 til 2021 og at det måske var på tide at sætte havelejen op. Kassereren forklarede at vi i 2020 blev færdige med det sidste lån og at vi på generalforsamlingen i 2020 vedtog at vi fra 2021 havde en haveleje på 472,25 og med en stigning på 2 % om året ville det i 2022 blive 282,20 og så fremdeles.
  Formanden gennemgik reglerne for ventelisten.
  Regnskabet blev derefter godkendt.
 1. Indkomne forslag.
  Forslag fra bestyrelsen
 1. Vedtægterne tilføjes: iht. Erhvervelsesloven erklærer køber at have haft bopæl i Danmark i mindst 5 år.
 2. Byggereglerne tilføjes: Når man har revet er hus ned/erhvervet en tom grund, skal genopførelsen være påbegyndt inden for et år og med en tilføjelse, det skal være færdigt senest et år efter påbegyndelsen af huset. Dispensation kan søges. Forslaget blev vedtaget.
 3. Ordensregler: Hækbeplantning mellem haverne/ mod friarealer er valgfri – dog skal naboerne være enige ellers nyder liguster fremme.
 1. Fremover skal alle trampoliner graves ned og ved salg skal der aftales hvad der skal
  ske med trampolin/hul. Vedtaget
 1. Budget v /kassereren Dan gennemgik budgettet
  Budgettet godkendt
 1. Valg
  a Lajla Haasum (Have 112) blev genvalgt som formand for 2 år
  b Bettina Tarp ( have 244) blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år
  c Preben Glerup (have 79) blev genvalgt som suppleant for 2 år
  d Jytte Jacobsen ( have 152) blev genvalgt som suppleant for 2 år.
  e Bettina Rasmussen (have 274) blev genvalgt som revisorsuppleant for 2 år
  f Jimmy Laugesen (have 112) blev genvalgt i vurderingsudvalget for 2 år.
  g Ulrikke Oxbjørn ( have 280) blev genvalgt i vurderingsudvalget
  h Henrik Ryel (have 52) blev genvalgt som festudvalgsformand

Lajla takker for god ro og orden

Lajla Haasum, formand Parly Henriksen, dirigent Ref. Anette Petersen