Referat fra ordinær generalforsamling 06. oktober 2020

Referat fra ordinær generalforsamling d. 06. oktober 2020 i Kilden, Brøndby

 1. Velkomst (Formanden)
 2. Valg af dirigent (Formanden)
 3. Valg af stemmeudvalg (dirigenten)
 4. Godkendelse af beretning (Udsendt skriftligt) v/Formanden
 5. Regnskab v/kassereren
 6. Indkomne forslag
 7. Budget v/ kassereren
 8. Valg

Punkt 1 Velkomst:

Formanden bød velkommen og holder et øjebliks stilhed for afdøde i perioden.

Punkt 2 Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Parly Henriksen, have 103 som dirigent.

Parly Henriksen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gik herefter over til punkt 3.

Punkt 3 Stemmeudvalg:

Lene Valsgaard Hansen have 108 – Preben Glerup have 79 – Bettina Rasmussen have 274.

Punkt 4 Bestyrelses Beretning:

Der blev kommenteret en hel del på afsnittet vedr. løse katte som er til stor gene i foreningen. Det skyldes til dels at købmanden hvert år har killinger med herud, og de render så løse, indtil nogen tager dem til sig. Men der er mange andre og ordensreglerne siger at katte skal holdes på eget havelod.

Anita Schønveller have 134: spørger til lade stationer til El biler og hvor de skal stå, Lajla svarer at hun har taget fat i et firma, men at det er en meget bekostelig affære, og at vi søger nogle flere tilbud.

Beretningen blev vedtaget.

Punkt 5 Regnskabet:

Kassereren Dan Jensen gennemgår regnskabet. Regnskabet godkendes.

 Punkt 6 Indkomne forslag:

 1. Bestyrelsen foreslår en Havelejestigning første gang d. 1. januar 2021 samt en årlig stigning svarende til 2 % p.a. første gang 2022.

Begrundelsen er at der har været en hel del stigninger på vores udgifter – se forslag, og vores leje er ikke steget siden 2001.

Stigningen pr. 1 januar 2021 vil udgøre et beløb på 122,75 kr. så den samlede haveleje bliver 472,75 kr. pr. måned første gang 1. januar 2021.

Samtidig bortfalder den ekstraordinære indbetaling som udgør 150,00 kr. pr. måned.

Forslaget blev vedtaget. 1 var imod.

 • Bestyrelsen foreslår at vi får Fjernaflæste vandmålere:

Begrundelsen er at vi har et meget stort vandspild, som vi mener kan blive            reduceret, ved at man bedre kan holde øje med om der skulle være lækage på installationerne – enten i haverne eller på ledninger undervejs.

Vi har indhentet tilbud og den eneste leverandør på markedet er et firma som hedder Kamstrup. Til at skifte vandmålerne søgte vi flere tilbud og de billigste var Madsen og Kastberg – som ligger i Rødovre. De har allerede lavet nogle forskellige ting for os herude, og er både billigere og hurtigere end K. Kristensen som vi tidligere har brugt. Der vil dog blive en egenbetaling pr. havelod på 218,75 kr. inkl. moms.

Forslaget blev vedtaget.

I forbindelse med udskiftning af målerne, bliver beløbet 218,75 kr. inkl. moms opkrævet via den månedlige haveleje som et engangsbeløb på det tidspunkt udskiftningerne påbegyndes.

C. Bestyrelsen foreslår at der bliver forbud mod at parkere på hele Mosebjergvej      fra starten af Ringstien til enden af Mosebjergvej:

Begrundelsen er at det er farligt, både for cykellister når de skal udenom de holdende biler og bilister når de når op til vores parkeringsplads, hvor det er meget risikabelt at køre ud herfra. Det giver ikke meget plads hverken til den ene eller anden. Derudover har Remondis klaget over de parkerede biler.

Forslaget blev vedtaget.

Punkt 7 Buget 2019:

Budget blev gennemgået af kassereren og der blev stillet spørgsmål, som også blev besvaret.
Budget blev vedtaget.

          Punkt 8 Valg:

 1. Formand genvalgt for 2 år, Lajla Haasum have 112.
 2. Bestyrelsesmedlem for 2 år Bettina Tarp have 244.
 3. Bestyrelses suppleant valgt for 2 år, Preben Glerup have 79.
 4. Revisor genvalgt for 2 år, Jytte Jacobsen have 152
 5. Vurderingsudvalg genvalgt for 2 år Jimmy Laugesen have 112
 6. Vurderingsudvalg for 2 år Ulrikke Oxbjørn have 268
 7. Festudvalgsformand genvalgt Pia Niemann Vennike, have 73

Formanden takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede kl.19:30    

                                     Brøndby d. 13-10-2020.

  Lajla Haasum                                                               Parly Henriksen                                         Britta Larsen