Referater fra bestyrelsesmøder

  • Bestyrelsesmøde 7 maj 2019

 Bestyrelsesmøde d. 07-05-2019 kl. 16:00.

Tilstede: Lajla, Dan, Anette, Lars, Per Bettina, Britta Ansvarlig
1. Godkendelse af forrige referat: Alle
1b Referater til underskrivning:
Ikke
Alle
2. Næste møde: 11/06-2019 k. 16:00 Alle
3. Kontorvagter: Britta Britta
4. Containervagter: Fastlagt  
5.a Post ind:. Have XXX svare ikke på
de henvendelser som Lajla har foretaget. 5.b Post ud: XXX har henvendt sig, ang. Forkert adresse til hende, så hun ikke
har fået 2 haveblade.
5.c Dagbog: Intet at berette. Det var kun henvendelser vedr. vandafregninger.
Lajla
6. Økonomi:
Dan beretter at der stadig er nogle
småting, som skal på plads.
Vedr. regnskab 2017 forventes det
snarest på plads.
Dan har haft fat i Winkas, da forbundet johar overtaget vores opkrævninger, så de
to næste mdr. er gratis.
Vandafregningerne er på plads, der er
dog stadig henvendelser.
Der er indkøbt en grill, til brug for sommerfesten.
Lajla har indhentet tilbud på fjernaflæste
vandmålere. Tages op på et senere tidspunkt, når økonomien tillader det.
Dan/Lajla
7. Kredsen:
Ordinært repræsentantskabsmøde.
29/4-2019. Lajla deltog, men mødet
kunne ikke gennemføres, da der var
problemer internt.
Der er derfor fastsat et nyt ekstraordinærtrepræsentantskabsmøde d.14/05-2019.
Lajla og Dan deltager.
Lajla
8. Manglende container:
Der er forsvundet en container nede i
rondellen.
Lajla
9. Møde m. kommunen vedr. affaldsordning 2020:
Kommune vil levere ekstra mad
containere, de er halvt så store som dem vi har nu. Vores er på 350 kg.
Lajla
10. Evt. rullesejl/markiser på Fælles- huset:
Det skulle kunne anvendes ved
terrassen ved fælleshuset.
Lajla afventer pris.
Lajla
11. Hjemmesiden:
Vi taler om vores hjemmeside, den er på nuværende tidspunkt under konstruktion, så vi kan ikke udføre nogle former for
ændringer/opdateringer.
Britta
12. Havevandring:
Foretages i Uge 20.
Alle
  • Bestyrelsesmøde 11 juni 2019

Bestyrelsesmøde d. 11-06-2019.

Tilstede: Dan – Lajla – Anette- Lars – Britta Ansvarlig
1. Godkendelse af forrige referat:
Det blev godkendt på sidste møde, da det blev læst op.
Alle
1b. Referater til underskrivning:
Tages med til næste møde, sammen med dette referat, som også sendes til bestyrelsen, til gennemgang.
Alle
2. Næste møde:
Der blev ikke fastlagt noget møde, da vi holder møde fri i juli måned, men
kommer der noget som ikke kan udsættes, indkalder Lajla til møde.
Alle
3. Kontorvagter:
Britta
Britta
4. Containervagter:
Fastlagt
Alle
5.a Post ind:
Vi har fået henvendelse fra Skraldemændene som klager over nogle af vore container har dårlige hjul.
5.b Post ud:
5.c Dagbog:
Lajla
Dan
6. Økonomi:
Regnskabet for 2017 er kommet retur, og er videregivet til vore interne
revisorer til godkendelse. Der holdes møde med dem d. 13/6-19.
Der er ved at blive købt maling til Festhuset.
Dan
7. Rullesejl:
Godkendt køb af det.
Alle
8. Forslag vedr. lille parkeringsplads:
Ønsket om at gøre den til brug for gæster når der er udlejning i Festhuset. Så andre ikke parkerer der. Tages op til næste generalforsamling.
Lajla
9. Havevandring nr. 2:
Foretages lørdag d. 16 juni
Alle
10. Byggeudvalg:
Lars have 265 og Per have 11. er nu det nye byggeudvalg.
Lajla