Ordensregler for foreningen

 Ordensregler

§ 1.  Haverne

Havernes træer og større beplantning må ikke sættes nærmere end 1,50 m fra hække og skel.

Havernes træer må ikke være højere end 6 m, såfremt de er til gene for andre.

Haverne skal holdes fri for ukrudt, og græsset skal slås regelmæssigt.

Haverne skal henligge i ordentlig stand, og haveaffald m.v. må opbevares under størst mulig

hensyntagen til naboer.

Havevandring udføres 2 gange årligt: i maj og august måned. Senest 8 dage efter havevandringen

meddeles mislighold til berørte havelejere.

Såfremt bestyrelsen skønner, at en have og/eller hus er meget misligholdt, skal medlemmet pr.

brev gøres opmærksom på dette, hvorefter forholdet skal være bragt i orden senest 3 uger fra

påtaledato.

Hvis de påtalte forhold ikke er bragt i orden ved fristens udløb, sendes et opfølgende brev. Med

det opfølgende brev følger et gebyr på kr. 100,- og en frist på 14 dage til at bringe forholdene i orden.

Derefter opkræves et gebyr pr. påbegyndt måned, der til enhver tid er lig med en måneds haveleje.

Når man har modtaget 3 henstillinger fra bestyrelsen, er denne bemyndiget til at sætte fremmed

arbejdskraft på, for lejerens regning.

Der skal være hæk på 3 sider. Liguster eller bøg er valgfrit, men der skal være enighed mellem haverne – ellers nyder liguster fremme.

Hækbeplantningen skal klippes mindst en gang årligt inden udgangen af juni måned.

Hækbeplantningen skal i alle sideskel holde en højde af 1,80 m.

Det er tilladt at plante lav hæk eller opsætte stakit i skel til sti. Højde max. 1,35 m. Beplantning skal

plantes i en passende afstand fra skel, så den ikke vokser ud over skellinien til stien.

§ 2. Bebyggelserne

Bebyggelserne skal til enhver tid henligge i ordentlig stand. Ved stien skal der være en brugbar

postkasse samt tydeligt havenummer

Materialer til senere brug, må opbevares på ordentlig vis indenfor havelodden, og træmaterialer

skal opbevares opstablet i en højde af 30 cm fra terræn.

Køkkenaffald skal fjernes regelmæssigt ved benyttelse af de grønne containere for enden af

stierne. Affaldet skal være omhyggeligt indpakket. Containerne må kun bruges til køkkenaffald.

Aviser, blade og glas skal anbringes i containerne på parkeringspladsen overfor købmanden.

Kemikalier, maling, asbest og eternit skal afleveres på genbrugsstationen på Sydgårdsvej. Alt andet affald kan afleveres i affaldsgården.

§ 3. Vejene

Medlemmet er pligtigt at holde indtil halvdelen af stien ud for sin havelod fri for ukrudt og i ordent-

lig stand.

Materialer, anbragt af medlemmet på stien til brug i haven, skal være fjernet fra stien inden solnedgang.

Ingen transportmidler må henstå på veje og stier. Parkering henvises til parkeringspladsen ved

købmanden, samt på ydersiden af Ringstien. Det er tilladt at have parkeringsplads på ydersiden af Ringstien, hvis man vedligeholder den. Dette gælder kun køretøjer under 3500 kg.

Parkering er ikke tilladt inde på havelodden, hverken helt eller delvis. Dog kan bestyrelsen dispensere i særlige tilfælde.

Al unødvendig motorkørsel på stierne er forbudt, kun af – og pålæsning er tilladt.

§ 4. Vandaflæsning

Medlemmerne har pligt til at aflæse vandmåleren senest 31. oktober. Aflæsningen kan afleveres

Til foreningen på mail, sms, mms eller brev i postkassen på Fælleshuset.

§ 5. De grønne områder

De grønne områder er frit tilgængelige for foreningens medlemmer og deres husstande, og de står

direkte under medlemmernes beskyttelse.

Kompostkasser der opstilles i foreningens grønne områder, må max være 1 x 1 x 1,6 m (længde x

bredde x højde).

§ 6. Gebyrbestemmelser m.v.

Foreningen er, gennem sin bestyrelse, pligtig at påtale enhver overtrædelse af ordensreglerne,

ligesom medlemmerne er pligtige at holde sig bestemmelserne efterrettelige.

Overtrædelse af ordensreglerne medfører et gebyr på kr. 100,-. Gentagelsestilfælde kan medføre

fortabelse af medlemsretten. Sådanne gebyrer vil dog kun kunne idømmes af den samlede bestyrelse. Ethvert gebyr skal meddeles skriftligt og forfalder til betaling senest 14 dage efter meddelelsens modtagelse. Enhver indbetaling efter nævnte dato, går forlods til dækning af det idømte gebyr.

Klage over idømte gebyrer, kan af medlemmerne forelægges generalforsamlingen, hvis afgørelse

er endelig. Ønsker et medlem at klage over et idømt gebyr, må foreningens bestyrelse skriftligt

underrettes herom inden 14 dage fra meddelelsens modtagelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 20. marts 1999, d. 25. marts 2001, d. 24. marts 2002,

d. 18. marts 2007, d. 22. marts 2009 og d. 28. marts 2010, 26. april 2015. 3. april 2016, 28. april 2019.